Veřejná zakázka: Zpracovatel projektové dokumentace pro stavbu víceúčelové sportovní haly v Lanškrouně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16
Systémové číslo: P20V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-009917
Datum zahájení: 20.03.2020
Žádost o účast podat do: 15.04.2020 11:00
Předběžnou nabídku podat do: 25.06.2020 10:00
Nabídku podat do: 31.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracovatel projektové dokumentace pro stavbu víceúčelové sportovní haly v Lanškrouně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb:
• vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“),
• vypracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“),
• inženýrská činnost,
• výkon autorského dozoru projektanta,
• poskytnutí odborných konzultací,
pro akci s názvem „Stavba víceúčelové sportovní haly v Lanškrouně“ s náležitostmi dle platné legislativy, vč. stavebního položkového rozpočtu a soupisu prací, které budou zpracovány dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Předpokládané investiční náklady projektu (akce) činí 50 mil. Kč bez DPH.
Závazný podklad pro plnění předmětu plnění veřejné zakázky tvoří Základní parametry a požadavky zadavatele na zpracování DÚR, DSP a DPS (příloha č. 6 této dokumentace), které představují minimální technické podmínky ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ.
Shora uvedené podklady jsou součástí zadávací dokumentace jako její závazné přílohy.
Zadavatel dále dává na vědomí, že maximální přípustná výše nákladů na výstavbu víceúčelové sportovní haly dle dodavatelem zpracované DPS nesmí dle soustavy ÚRS přesáhnout 50 mil. Kč bez DPH (myšlena je výstavba samotné víceúčelové sportovní haly vč. jejího vybavení pevně spojeného se stavbou (vestavěný nábytek, vč. vybavení šaten), tzn. shora uvedená částka nezahrnuje náklady na venkovní stavební objekty – technické a dopravní napojení, zpevněné plochy, zahradní a sadové úpravy, venkovní mobiliář, parkoviště). Zadavatel požaduje, aby bylo shora uvedenému požadavku přizpůsobeno konstrukční, technické a materiálové řešení projektované stavby, přičemž zadavatel preferuje vysokou kvalitativní úroveň materiálů navržených pro sportovní plochu a zařízení, dále požaduje odolnost povrchových materiálů vůči mechanickému poškození, snadnou údržbu a materiálovou trvanlivost.
Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním v souladu se zněním ustanovení § 52 písm. b) bod. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky