Veřejná zakázka: Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 42
Systémové číslo: P21V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006234
Datum zahájení: 16.02.2021
Nabídku podat do: 26.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je odborná správa a údržba lesů ve vlastnictví zadavatele, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující rovněž i pěstební činnosti dle specifikace uvedené níže, těžbu dříví vč. přiblížení vytěženého dříví na odvozní místo, výkup vytěžené dřevní hmoty a výkon dalších činností na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví města Lanškroun.

Správce je povinen spolupracovat s odborným lesním hospodářem.
Správa městských lesů bude spočívat především v přípravě podkladů a vedení lesní hospodářské evidence, přípravě podkladů pro vyhotovení ročních plánů pěstební a těžební činnosti, evidenci vytěžené dřevní hmoty, evidenci pěstebních a ostatních činností.

Údržba městských lesů bude spočívat zejména ve výkonu pěstební činnosti, těžební činnosti a ve výkupu vytěžené dřevní hmoty. Jednotlivé shora uvedené činnosti budou realizovány na základě odsouhlasených objemů prací a průběžně vydávaných pokynů v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a platným lesním hospodářským plánem.

Výkon pěstební činnosti bude spočívat zejména v
• vizuální kontrole lesních porostů
• přípravě půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů
• obnově lesa (zalesňování)
• ožínání kultur
• ochraně proti buřeni
• ochraně proti hmyzím škůdcům
• ochraně kultur proti zvěři (mechanicky – oplocování, chemicky - nátěry proti okusu)
• prořezávkách
• úklidu klestu
• chemickém ošetření ploch herbicidy
• ostatních pěstebních činnostech, zejm. výsek nežádoucích (plevelných) dřevin vč. následné likvidace, zpřístupnění porostů, dočišťování plochy po těžbě apod.

Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva v rámci těžby dřeva činí 5 000 m3.

Terén je rovinatý/mírně svažitý a svažitý. Výška podrostu do 3 m. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude prováděna výroba dlouhého (nad 4 m délky) i krátkého dříví (do 4 m délky). Podrost musí být v co největší míře zachován. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž i úklid klestu v rozsahu min. 80%. Přibližovací vzdálenost P – OM (porost – odvozní místo) činí do 600 m (do této vzdálenosti je zahrnut i požadavek na svážení hotových sortimentů z porostů na zadavatelem určené skládky dřeva).

Celková plocha městských lesů činí 313,27 ha.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž i koordinace tzv. samovýroby dřeva (tj. prodej dříví na stojato) na základě požadavků občanů.

Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Pardubický kraj
 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy