Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poliklinika Lanškroun
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby „Poliklinika Lanškroun“ zpracované obchodní společností OBERMEYER HELIKA a.s., se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, IČO: 601 94 294, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v komplexní přestavbě stávající polikliniky Lanškroun, změně připojení objektu polikliniky na inženýrské sítě, vybudování parkoviště, oplocení, venkovních zpevněných ploch a provedení sadových úprav.
Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat za částečného provozu polikliniky a bude rozdělena do 2 etap, které na sebe budou vzájemně navazovat.
V rámci I. etapy budou provedeny následující stavební práce:
a) Odbourání části stávající budovy
Po přerušení provozu zákrokového sálu chirurgie a přestěhování provozů ordinace obvodního lékaře, ORL, ordinace neurologie a sdílené ambulance logopedie a oční diabetologie do provizorních, pro daný účel upravených prostor je možné provést úvodní etapu přestavby polikliniky. Ta spočívá v odbourání dvojice křídel stávající budovy na úroveň základové spáry. Tím vznikne prostorová rezerva dostačující pro vybudování první části novostavby. Hlavní vstup zůstane zachován z ulice S. Čecha.
Ve zbývající (dočasně zachované) části polikliniky bude dále probíhat provoz vybraných ambulancí. V této fázi je nutné prověřit a případně dočasně dořešit napojení inženýrských sítí, zábory vyvolané potřebou založit objekt a staticky zajisti fungující část budovy. Ponechaná část budovy musí být provozuschopná po celou dobu výstavby 1. etapy.
b) Novostavba
V nově uvolněném prostoru a části plochy vnitrobloku vznikne nová část budovy nové polikliniky. Veškeré negativní vlivy od stavební činnosti budou minimalizovány tak, aby mohl provoz v původní části budovy pokračovat bez omezení.
Po dokončení a zprovoznění I. etapy výstavby dojde k přesunu vybraných zdravotnických provozů původní části polikliniky do nově vybudovaných prostor. Stěhování bude probíhat již do definitivních, k tomu účelu vybavených prostor, čímž se mimo jiné minimalizuje přerušení zdravotnické péče.
V rámci II. etapy budou provedeny následující stavební práce:
a) Novostavba
Po úplném přesunutí veškerého provozu z původní části polikliniky je možné zahájit II. etapu přestavby. Dojde k vybourání hlavní hmoty původní stavby s minimalizovaným dopadem na již plně fungující provoz. Bude částečně zabrán chodník pro možnost vybudování suterénu, sítě v chodníku budou přeloženy, podmiňující přeložky elektrického vedení v ulici Sv. Čecha budou koordinovány se stavbou polikliniky. Hlavní vstup do nové části polikliniky bude po dobu výstavby II etapy z ulice Strážní v návaznosti na schodišťovou vertikálu. Bezbariérový přístup bude zajištěn z úrovně 1. PP, bude vybudován chodník pro imobilní, oddělen od plochy pro zařízení staveniště. Po dokončení stavebních prací na II. etapě dojde k propojení I. a II. etapy novostavby, čímž bude celý objekt plně uveden do provozu.
Bourací práce u obou etap budou probíhat za provozu zdravotnického zařízení. U I. etapy bude v provozu ponechávané části budovy stávající polikliniky. U II. etapy bude v provozu vedle stojící dokončená I. etapa výstavby nové polikliniky. Bourací práce budou prováděny s maximální opatrností a šetrností tak, aby negativní dopady demoličních prací do provozu zdravotnických zařízení byly minimalizovány, Pokud by se u některých prací, případně i celých bourací prací, nepodařilo uvedené negativní dopady eliminovat na únosnou míru, bere dodavatel na vědomí vyhrazené právo investora rozhodnout, že bourací práce budou prováděny mimo provozní dobu zdravotnického zařízení, tzn. v pracovní dny mimo dobu od 7:00 do 15:00 hod.
Stávající budova polikliniky se nachází v městské památkové zóně.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)
Kontakt: Jiří Zatloukal
e-mail: jiri.zatloukal@lanskroun.eu
tel: 465385230
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.11.2019 11:00
Datum zahájení: 23.09.2019 16:00